Günümüzün hakim sistemi, ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması üzerinden değil piyasa düzeni üzerinden karşılanması üzerine kuruludur. Kimi zaman düzenleyici bir işleve sahip devlet aygıtı kimi zaman bu düzenleyici işleve bile sahip değildir. Eğitim, sağlık gibi temel insani ihtiyaçların dahi alışverişin metası haline getirildiği bu sistemin sürdürülebilir olması, elbette arz edilen bu metalara sürdürülebilir bir talebin var olmasına dayalıdır. Bu bakımdan bir yönü ile çalışma hakkı yalnızca emeğini satarak hayatını sürdürmek zorunda olan kişiler açısından bir güvence gibi görünmekte ise de diğer ve daha bütünlüklü ihtiyaç, piyasaya mal arz eden kimselerin bu arzına karşılık gelecek bir talebin sürdürülebilir olması ile yakın ilgilidir. Çalışma hakkı ile yakından ilişkili başka bir hak, zorla çalıştırma yasağı ya da angaryadır. Köleliğin yasaklanmasının bir boyutu da bu hak ile yakından ilişkilidir. Yine sendika hakkı, ücrete hak kazanma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı ve çalışma hayatına bağlı diğer her türlü başlık, çalışma hakkı kavramı ile yakın ilişkilidir.

LGBTİ+’lar bakımından çalışma hakkı, yukarıdaki kapsamı ile bir arada değerlendirildiğinde, sürdürülebilir bir yaşam açısından oldukça önemlidir. Ve her birey açısından özel olarak değerlendirilmektedir. Çalışma hakkı LGBTİ+’lar açısından, iş arama ve bulma süreci, işe kabulden işten ayrılmaya kadar geçen fiili çalışma süreci ile işten ayrıldıktan sonraki süreç açısından değişik formlarda ayrımcı vaka üretmektedir.

Bütün bu ayrımcılık sarmalı ile mücadelede sendikalar ve sendikal mücadele önemli bir rol oynamaktadır. Bu panelde, “LGBTİ+ hakları sendikal haklardır” derken neyi kast ettiğimizi uluslararası örnekler üzerinden tartışmaya açacağız.

Hollanda’dan gelecek konuşmacı için İngilizce- Türkçe ardıl çeviri olacaktır.

Konuşmacılar: Marten van den Berge (anarko-queer sendikacı, Hollanda), Semen Yönsel Saygun (sendikacı, Kuzey Kıbrıs), Remzi Altunpolat (Kaos GL), Ayşe Panuş (Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu LGBTİ+ Komisyonu)

Moderatör: Yıldız Tar (Kaos GL)

Paylaş: